www.asg.hr        Obračun zateznih kamata slike/znakovi/z_gore.jpg
                         (sa plaćanjima duga nastalog u prijašnjim godinama)
1.Ručni unos zateznih kamata
img/KAMATE1_1.gif
img/AFLUP.GIFSlika 1. Primjer ručno unešenih zateznih kamata (ne klikamo gumb "Obračunati kamate") :
 1. Ulaz:  Glavni meni->Financijsko->Obračun zateznih kamata
 2. U gornjem dijelu prozora kliknite gumb "Unos", unesite period obračuna kamata, godišnju kamatu, želite li obračunati PDV na zateznu kamatu, napomene po želji i tolerancije. Tolerancije unosite samo ako radite automatski obračun kamata gumbom "Obračunati kamate" (poglavlje 2.). Tolerancije su za :
  1. dane - npr. 2 - automatski obračun kamata će zanemariti dugove koji kasne 2 ili manje dana
  2. dug - npr. 2 - automatski obračun kamata će zanemariti dugove iznosa 2 ili manje kuna
  3. iznos kamate - npr. 2 - automatski obračun kamata će zanemariti zat.kamate iznosa 2 ili manje kuna
  TABLICA U DONJEM DIJELU PROZORA :
 3. Ako je IFA u trenutnoj godini dvoklikom na stupac Kupac izaberete kupca i IFU -> stupci Kupac i Broj zakašnjele IRE se automatski popune kad odaberete redak u listi za izbor.
 4. Ako IFA nije u trenutnoj godini dvoklikom izabirete samo kupca i upisujete broj IFE u stupac Br.IRE kamata
 5. Kada promjenite bilo koji podatak za obračun, program automatski izračuna iznos kamate
  GUMB "STVARANJE IRA" :
 6. Kad ste unijeli sve podatke kliknite gumb "STVARANJE IRA" koji će stvoriti jednu IRU broj 205 za sve analitičke retke tablice u slici 1. i pokazati broj 205 u stupcu Br.IRE kamata. Dvoklik tog stupca ili gumb "IRA" = skok u IRU. Možete naknadno unijeti neke retke i kliknuti gumb "STVARANJE IRA" - stvorit će novu IRU samo za novounesene. Jednostavnije je obrisati IRU (sljedeća točka) i stvoriti novu ili unijeti kompletni novi obračun kamata klikom na gumb "Unos".
 7. Brisanje IRE zateznih kamata - slika 2. predzadnji izbor
img/KAMATE1_3.gif img/AFLLEFT.GIFSlika 2. Desni klik na praznom dijelu prozora na slici 1. pokaže kontekstni izbornik (meni). Klikom na plavu traku otvaramo Karticu kupca za više godina (prozor na slici 3.)

img/AFLDOWN.GIFSlika 3. Kartica kupca za više godina. Pomaže nam za ručni unos u slici 1.
Gledajući tu karticu lako je popuniti tablicu na slici 1. Pri tome trebaju biti oba prozora otvorena, mišem ih povucite jednog do drugog. 
         img/KAMATE1_2.gif


 
2. Automatski unos zat.kamata gumbom "Obračunati kamate"
Razlike prema ručnom unosu (poglavlje 1.) :
 1. Dvoklikom na jedan od podataka ispod teksta "Izbor kupca ili IFE" izaberemo kupca ili IFU. Ako ih ne izaberemo gumb "Obračunati kamate" napravi zat.kamate za sve kupce i IFE u tekućoj godini. Gumb "STVARANJE IRA" napravi toliko IRA koliko ima zakašnjelih kupaca.
 2. Ne unosite ništa u tablicu u donjem dijelu prozora
 3. Kliknite gumb "Obračunati kamate" -> napuni tablicu u donjem dijelu prozora zateznim kamatama računa nastalih u tekućoj godini i plaćanjima tih računa izvršenim u tekućoj godini. Pri tome ne računa kamatu na kamatu, ali takve oboji u crveno sa kvačicom u stupcu x koja znači da taj redak ne ulazi u IFU (slično kao slika 4.).

  ZA PRIMJER NA SLICI 1. OVAJ GUMB NE NAPRAVI NIŠTA JER VIDI SAMO TEKUĆU GODINU, kao na Kartici kupca za više godina slika 3. retci 4 i 5. :PA TREBA :
  3. alternativno :

  Desni klik na praznom dijelu prozora na slici 1.-> pojavi se slika 2. -> u njoj izaberite Obračun kamata za sve godine
img/KAMATE2_1.gif
img/AFLUP.GIFSlika 4. Obračun kamata za sve godine napravi isto što i gumb "Obračunati kamate", a uz to i doda retke (crveni i označeni kvačicom) za :

Dugove nastale u svim godinama i njihova plaćanja u svim godinama kao da ste ih ručno upisali gledajući 
Karticu kupca za više godina (slika 3.). 
Na slici 4. ima previše redaka - trebala bi biti isti retci kao na slici 1. - nisu jer treba doraditi program
Obračun kamata za sve godine na način:
 1. Za sada ne obračunava zatezne kamate za retke crvene, označeni kvačicom - utipkajte ručno gledajući prozor na slici 3. 
 2. plaćanja otplaćenog duga nastalog u prijašnjim godinama ne trebaju se pojaviti a pojavljuju se.
 3. plaćanja duga nastalog u istoj godini ako dug nema ifu u tekućoj godini bi se trebala pojaviti a ne pojavljuju se (crveni retci bez datuma valute na Kartica kupca za više godina na slici 3.)
Navedene dorade zanimljive su firmama koje imaju više stotina zateznih kamata kroz više godina - ali i oni moraju provjeravati prozor 1. gledajući prozor Kartica kupca za više godina na slici 3.

Za navedene dorade automatskog zatvaranja preduvjet je da korisnik u Opis knjiženja plaćanja u financijskm upiše :


              IRA br. 50/2005  a ne samo
IRA br. 50  
       (vidi 
Kartica kupca za više godina slika 3. retci 4 i 5 koje je korigirao informatičar)

jer iFA br.50 može postojati u svim godinama pa je nemoguće automatski zatvarati kroz više godina (ne znamo koju IFU br.50 plaćamo, tj u kojoj ladici su škarice), pa "višak" redaka na slici 4. u odnosu na sliku 1. treba rješavati ručno kako je opisano u prvom poglavlju.