FINANCIJSKA KONTA

UNOS

UPIT

BRISANJE

 

Ovaj ekran (tablica) služi za upis i pregled konta kojima se služite. Kada otvorite ekran, da bi dohvatili podatke koje do sada imate unešene, prvo pritisnite tipku F8 na vrhu tipkovnice ili kliknite dva puta na gumb Upit na ekranu.

Gumb Kartica otvara ekran kartice konta na kojem se trenutno nalazite.

Postoje konta koja program automatski generira -

primjer: konto 6600 (nabavna vrijednost robe na skladištu) trebate otvoriti sami, ali kod knjiženja kalkulacija (ura), roba na skladištu koje ima šifru 1 se knjiži na konto 66001. Isti slučaj se odnosi na konta 7600 (prihodi od prodaje), 7100 (nabavna vrij. prodane robe),1200, 2200, 6681 (RUC), 6630 (roba u maloprodaji), 6641 (ukalkulirani PDV).

 

UNOS

Kliknite na gumb Unos na vrhu ekrana, pritisnite funkcijsku tipku F6 na vrhu tipkovnice ili se jednostavno postavite u novi, prazni, red. U polje Konto upišite brojkama konto, a u Naziv konta opisni naziv konta. Ostala dva polja nisu obvezna. Nakon unosa novog konta OBAVEZNO stisnuti Spremi.

 

UPIT

... se vrši kao i u drugim ekranima: ako tražite konto po znamenkama, prvo pritisnite F7 ili gumb Upit, zatim u prvo polje upišite cijeli konto ili samo dio konta,  znamenke koje ne znate zamijenite joker-znakom (%) i opet pritisnite gumb Upit ili funkcijsku tipku F8 na vrhu tipkovnice.

Filtriranje/upit: iznad stavaka u kojima su upisana konta postoji još jedno polje koje služi za filtriranje. Ako u to polje upišete niz: "%znakovi%" i kliknete jednom na gumb Upit, na ekranu će ostati samo konta koja sadrže niz znakova koje ste unijeli između znakova "%".

 

BRISANJE

Postavite se na konto koji želite obrisati, i kliknite na gumb Briši. Nakon brisanja MORATE kliknuti na gumb Spremi ili pritisnuti funkcijsku tipku F10, u protivnom podatak neće biti obrisan, a pri izlasku iz ekrana program će vas pitati da li želite spremiti zadnje promjene.