ARTIKL

Artikl - predmet poslovanja. Pomoću ekrana prikazanog donjom slikom, uvode se novi artikli koji se pojavljuju u poslovanju. Svaki artikl definiran je vrstom i šifrom artikla, nazivom, jedinicom mjere i tarifnim brojem. To su podaci koje se prilikom uvođenja novog artikla obavezno moraju unijeti. Ostala polja u ekranu, unose se po potrebi, a cijene za pojedini artikl automatski se unose prilikom ulaza robe (izrade primke i/ili kalkulacije) te ih prilikom unosa novog artikla nije potrebno popunjavati..
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku
GDJE
UNOS
ISPIS
TRAŽENJE
BRISANJE
PONIŠTAVANJE
SPREMANJE
IZLAZ
DOD. FUNKCIJE

GDJE

Kako doći do ekrana za unos artikla? Do ekrana se dolazi na slijedeći način: u glavnom prozoru kliknite na Mat.podaci-Artikli-Artikli - formular  i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos novog artikla počinje klikom miša na gumb . Polja u ekranu mogu se podijeliti na obavezna i neobavezna.U slučaju da u obavezno polje niste unijeli podatak, neće biti moguće spremiti do tada unešene podatke.


*** Obavezna polja ***
Pod obaveznim poljima podrazumijevamo podatke koji određuju artikl, a to su već ranije spomenuta vrsta, šifra, naziv artikla, jedinica mjere i tarifni broj. Unos započinje klikom miša na gumb i artiklu se automatski dodjeljuju sistemski definirane vrijednosti Vrsta artikla="H", Jedinica mjere="KOM", Tarifni broj="21" koji se po potrebi mogu izmjeniti.
Vrsta artikla je podatak koji se sastoji od jednog znaka (broj ili slovo), a služi za grupaciju određene skupine proizvoda s ciljem bolje preglednosti i organizacije. Dopušteni su svi jednoznamenkasti brojevi i sva slova osim "T" i "U" koja su definirana za "Troškove i usluge". Preporuča se izbjegavanje korištenja hrvatskih slova Č,Ć,Š,Đ,Ž.
Šifra artikla je podatak koji je jedinstven za svaki artikl. Može biti brojčani, slovni ili kombinacija brojki i slova, a isto tako u kombinaciji sa vrstom artikla može služiti za grupiranje artikala.
Naziv artikla je, kao što samo ime polja kaže, naziv ili ime artikla. Može se ponavljati, tako da grupirani artikli preko vrste i(ili) šifre artikla mogu imati jedan te isti naziv. Ovo opet ovisi o vrsti poslovanja.
Jedinica mjere je podatak koji definira u kakvom se stanju manipulira artiklom.
Tarifni broj je podatak o kojem ovise razni obračuni, a odnosi se prvenstveno na postotak PDV-a koji je prikazan u polju pokraj. Ukoliko dođe do pogrešnog unosa tarifnog broja, svi obračuni i rekapitulacije kasnije u poslovanju će davati krive rezultate. Detaljnije o tarifnom broju možete saznati u istoimenom poglavlju "Tarifni broj".


*** Neobavezna polja ***
U donjoj tablici navedena su ostala (neobavezna) polja u ekranu i njihov kratki opis. Opet, ovisno o potrebi, neka od dolje navedenih polja mogu poslužiti za određenu grupaciju proizvoda ili na neki drugi način pomoći oko dodatnog označavanja pojedinog artikla.

Polje Opis
Bar Code Brojčani kodni zapis; moguć unos preko barkod čitača.
Orig.naziv artikla Ukoliko se u nazivu artikla ne koristi originalni naziv artikla (dobavljačev),  isti se može upisati u ovo polje radi boljeg praćenja i evidencije
Opis Obzirom da je naziv artikla najbolje imati kratak i jasan, sve ostale informacije o pojedinom artiklu mogu se upisivati u ovo polje.
Kataloški broj Još jedno polje koje se može koristiti za identifikaciju artikla.
Šifra i naziv dobavljača Ovo je podatak koji se automatski unosi prilikom unosa kalkulacije, a po potrebi se može upisati i šifra drugog dobavljača pa se na taj način promijeni i ime dobavljača.
Cijene Cijene se mogu upisati, a inače se automatski mijenjaju prilikom unosa kalkulacije, tj. ulaza robe na skladište.
Standardna količina Količina koja se pojavljuje kao inicijalna količina prilikom izrade dokumenata (kalkulacija, otpremnica...) ukoliko je tako definirano u parametrima. Inicijalno je prilikom unosa novog artikla definirana kao 1.
Veličina / %otpisa
Dimenzija / grupa
Boja
Polja koja služe za detaljnije definiranje artikla s ciljem dobivanja raznoraznih izvještaja, ili kao pomoćna grupacija za potrebe nekih specifičnih tipova poslovanja.
Konto  
Tip  
Količina na skladištu Polje koje pritiskom na istoimeni gumb prikazuje ukupnu količinu (stanje artikla) na svim skladištima.
Napomena Opcija za dodatne napomene vezane uz artikl (uglavnom za interne potrebe), a koje ne mogu stati u "Opis" obzirom da se polje opis povremeno koristi u nekim dokumentima na ispisima.

POZICIJA NA SKLADIŠTU:
Prostorija, Polica, Polje

Ova polja koriste se za potrebe detaljnijeg praćenja položaja artikla unutar skladišta. Unose se putem odabira tako da se 2 puta klikne na polje i iz ponuđenih (ranije unešenih) vrijednosti odabere željena vrijednost za taj artikl.

Nakon svakog unosa novog podatka, ili izmjene postojećeg, potrebno je spremiti podatke klikom miša na gumb .

ISPIS

Klikom miša na gumb mogu se dobiti ispisi jednog ili svih artikala, ovisno o podacima u ekranu. Ukoliko se na ekranu nalaze podaci jednog određenog artikla, tada se na ispisu prikazuju samo njegovi podaci. Da bi se dobio ispis svih artikala potrebno je kliknuti na gumb kako bi se iz ekrana maknuli podaci, te nakon toga kliknuti na gumb za ispis.

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određenog artikla može se u pravilu izvršiti prema bilo kojem polju u ekranu kao kriteriju (osim cijena), a najčešće su to vrsta, šifra, naziv artikla ili kombinacija ta tri uvjeta. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak

vrsta, šifra, naziv

upisati vrstu,šifru, naziv ili kombinaciju

vrsta, šifra, naziv

kliknuti na redak sa artiklom

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihova kombinacija), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije i poslije
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje artikala nije dopušteno kako bi se izbjegla slučajna brisanja i greške koje bi nastale uslijed takvog brisanja. Brisanje artikala moguće je od strane administratora samo ako za artikl koji se želi obrisati nije bilo nikakvog prometa.

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na podacima, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u ekranu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke, već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje podataka u bazu, bilo novih ili izmjenjenih, radi se klikom miša na gumb .

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1
Za svaki artikl postoji opcija da se u direktorij definiran u parametrima postavi njegova slika, a klikom miša na ovaj gumb ta slika postane vidljiva te ju je moguće povećavati, tj. smanjivati gumbima "+", odnosno "-". Slika mora biti u TIFF formatu.
2
Klikom na ovaj gumb dobije se ispis artikala sa njihovim slikama.
3
Ova opcija se koristi (uključuje) u slučaju da postoji potreba za čestim prebacivanjem artikala iz druge baze. Ovo prvenstveno ovisi o načinu poslovanja te se prema tome i uključuje od strane administratora kako bi se izbjegle eventualne greške ili u najgorem slučaju gubljenje podataka.